Wskaźniki obrotowości, kóre można wyliczyć ze standardowych danych finansowych

101. Wskaźniki obrotowości, które można wyliczyć ze standardowych danych finansowych

Dane cząstkowe publikowane w Internecie nie dają możliwości wyliczenia wskaźników obrotowości, które niosą dużą wiedzę o standingu spółki, a dotyczą zapasów, należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Dla CCC bardzo ważny jest wskaźnik obrotowości zapasów, dlatego z inwestorskiej ciekawości w ślad za tym, o czym pisałem w poście nr 86, zajrzymy do sprawozdania finansowego CCC za 2011 r., aby policzyć wskaźnik obrotu zapasami dla tych 3.100.000 par butów w 600 sklepach. Ten wskaźnik na 31 grudnia 2011 r. wynosi 200 dni, co oznacza, że buty zalegają w sklepach 6-7 miesięcy.

Ze standardowych danych opublikowanych w Internecie możemy wyliczyć trzy wskaźniki obrotowości, pierwsze dwa to protezy, do których nie należy przywiązywać zbyt wielkiej wagi, trzeci ma pewne wartości poznawcze. Są to:

a) obrotowość aktywów obrotowych z wyjątkiem środków pieniężnych:

OAOBR   = (AOBR – SP) / S x ilość dni w okresie

      gdzie:

   OAOBR – Wskaźnik   obrotowości aktywów obrotowych

   AOBR  – Aktywa obrotowe

   SP – Środki pieniężne

   S – Wartość sprzedaży z   podstawowej działalności  

Wzór nr 39 Wskaźnik obrotowości aktywów obrotowych (z wyjątkiem środków pieniężnych)

Wady tego wskaźnika są oczywiste: w liczniku zawiera on wszelkie należności krótkoterminowe, a więc także takie, które są związane z przychodami i kosztami finansowymi oraz przychody do budżetów (np. nadpłacony VAT), które miesiącami mogą nie być zwracane przez budżet; w mianowniku wartość sprzedaży nie obejmuje pozostałych przychodów operacyjnych, chociaż w liczniku mogą być należności związane z takimi przychodami (np. ze sprzedaży aktywów trwałych).

b) obrotowość zobowiązań krótkoterminowych:

OZOBR   = ZOBR / KOP x ilość dni w okresie

      gdzie:

   OZOBR – Wskaźnik   obrotowości zobowiązań obrotowych

   ZOBR  – Zobowiązania obrotowe

   KOP – Koszt własny   sprzedaży + pozostałe przychody i koszty operacyjne

Wzór nr 40 Wskaźnik obrotowości zobowiązań obrotowych

Powyższy wskaźnik w liczniku ma pozycje związane z kosztami finansowymi (np. kredyty i pożyczki krótkoterminowe, ujemna wartość wyceny pochodnych instrumentów finansowych), z wynagrodzeniami, które co do swojej istoty zaniżają wartość wskaźnika, w mianowniku wartość przychodów i kosztów jest często netowana (np. wynik na sprzedaży środków trwałych), a szereg pozycji pozostałych kosztów operacyjnych ma postać niematerialną (np. odpisy z tytułu utraty wartości przez aktywa, rezerwy na zobowiązania).

c) wskaźnik obrotowości kapitału obrotowego:

OKO   = KO / KOP x ilość dni w okresie

      gdzie:

   OKO – Wskaźnik   obrotowości kapitału obrotowego

   KO – Kapitał obrotowy

   KOP – Koszt własny   sprzedaży + pozostałe przychody i koszty operacyjne

Wzór nr 41 Wskaźnik obrotowości kapitału obrotowego

Powyższy wskaźnik ma w liczniku w istocie różnicę pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami obrotowymi i informuje o tym, jak często w okresie czasu spółka obróciła tym kapitałem. Licznik ma sens, a co do mianownika, aktualne są uwagi, o których była mowa z podpunktach a) i b).

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane

Wskaźniki obrotowości

100 Wskaźniki obrotowości

Wskaźniki obrotowości mówią jak szybko obracamy kapitałem obrotowym. Można je tworzyć dla wszystkich składników aktywów obrotowych i zobowiązań obrotowych, a także dla wszystkich składników aktywów trwałych i zobowiązań długoterminowych, tylko po co?

Wartościowe wskaźniki obrotowości dotyczą zapasów, należności z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Wzory na ich obliczenie są następujące:

a) obrotowość zapasów (w dniach):

OZap   = Zap / (KTow + KMat) x ilość dni w okresie

 

   gdzie:

   OZap – Wskaźnik   obrotowości zapasów

   Zap – Wartość zapasów

   KTow – Koszt   sprzedanych towarów i materiałów

   KMat – Koszt   sprzedanych towarów i materiałów

Wzór nr 36 Wskaźnik obrotowości zapasów

Ilość dni w okresie zależy od tego dla jakiego okresu liczymy wskaźnik i wynosi:

T94IloscDni

Tabela nr 94 Ilość dni w okresie

b) obrotowość należności z tytułu dostaw i usług

ONalDU   = NalDU / S x ilość dni w okresie

 

    gdzie:

    ONalDU – Wskaźnik   obrotowości należności z tytułu dostaw i usług

    NalDU  – Należności z tytułu dostaw i usług

    S – Wartość sprzedaży z   podstawowej działalności

Wzór nr 37 Wskaźnik obrotowości należności z tytułu dostaw i usług

c) obrotowość zobowiązań z tytułu dostaw i usług

OZDU   = ZDU / (KTow + KMat + KU)   x ilość dni w okresie

 

   gdzie:

   OZDU – Wskaźnik   obrotowości zobowiązań z tytułu dostaw i usług

   ZDU – Zobowiązania   z tytułu dostaw i usług

   KTow – Koszt   sprzedanych towarów i materiałów

   KMat – Koszt   sprzedanych towarów i materiałów

   KU – Koszty usług   obcych

Wzór nr 38 Wskaźnik obrotowości zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Proszę zwrócić uwagę na mianowniki wszystkich wskaźników obrotowości. Są one „dopasowane” do aktywów i zobowiązań, dla których liczony jest wskaźnik. W odniesieniu do należności jest to wartość sprzedaży podstawowej, w odniesieniu do zapasów wartość kosztów sprzedanych towarów i materiałów oraz wartość surowców i materiałów zużytych w procesie produkcji, w odniesieniu do zobowiązań z tytułu dostaw i usług są to koszty sprzedanych towarów i materiałów, surowców i materiałów zużytych w procesie produkcji oraz usług obcych zużytych w procesie produkcji. Można dyskutować, czy nie należy do mianownika ostatniego wskaźnika dodać pozostałych kosztów rodzajowych, które składają się po części z kosztów usług (np. ubezpieczenia, reklama, część kosztów wyjazdów służbowych), a w części z kosztów niematerialnych i pracowniczych (np. różnorodne ekwiwalenty, część kosztów wyjazdów służbowych). Niech każdy robi jak uważa za słuszne.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane

Wskaźniki płynności wyliczone dla CCC

099 Wskaźniki płynności wyliczone dla CCC

a) Płynność III stopnia.

Informacje generowane przez wskaźniki płynności wyliczone za jeden rok są dla nas cenne, ponieważ informują, w jaki sposób spółka na bieżąco radzi sobie z płynnością. Te same wskaźniki obliczone na ostatni dzień roku o niczym istotnym nas nie informują, chociaż, jeżeli nie ma możliwości obliczenia wskaźników za okres, można z nich korzystać.

Modyfikujemy wzór podany w poprzednim poście:

PIII   = ((AOBRQn + AOBRQn-4)/2) / ((ZOBRQn +ZOBRQn-4)/2)

   gdzie:

   PIII – Wskaźnik   płynności III

   AOBR – Aktywa   obrotowe

   ZOBR – Zobowiązania   obrotowe

   Qn – kwartał, na   którego ostatni dzień liczymy wskaźnik

   Qn-4 – czwarty   kwartał liczony wstecz od kwartału, na którego ostatni  dzień liczymy wskaźnik

Wzór nr 32a Wskaźnik płynności III

Jeżeli chcemy policzyć wskaźnik płynności za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. to musimy skorzystać z danych ściągniętych z Internetu za IV kwartał 2012 r. i IV kwartał 2011 r. Dane na 31 grudnia 2011 r. traktujemy jak dane na 1 stycznia 2012 r. W ten sposób: IV kwartał 2012 r. = n, III kwartał 2012 r. = n-1, II kwartał 2012 r. = n-2, I kwartał 2012 r. = n-3, IV kwartał 2011 r. = n-4.

Problem pojawia się w momencie, kiedy chcemy policzyć wskaźniki dla kwartałów, dla których nie ma danych dla kwartałów n-4. W przypadku CCC są to kwartały: III 2009, II 2009, I 2009 i IV 2008. W takiej sytuacji mamy kilka wyjść:

1. Nie liczyć wskaźników i wpisać w tabeli „brak danych”,

2. Wyliczyć dla kwartałów, dla których brak danych, sezonowość danych na podstawie istniejących danych i na podstawie tych danych wyliczyć wskaźniki,

3. Wyliczyć wskaźniki dla okresów krótszych niż roczne, to znaczy: na koniec III kwartału 2009 za trzy kwartały, na koniec II kwartału 2009 za dwa kwartały, na koniec I kwartału 2009 za jeden kwartał, na koniec 2008 r. na 31 grudnia 2008 r., czyli na dzień.

Wybrałem trzecie rozwiązanie, bo chociaż wskaźniki za krótkie okresy mogą być zniekształcone z powodu sezonowości działalności CCC, to wydaje mi się, że przyjąłem najlepsze rozwiązanie z możliwych.

b) Płynność I stopnia.

PI = ((SPQn + SPQn-4)/2) / ((ZOBRQn +ZOBRQn-4)/2)

   gdzie:

   PIII – Wskaźnik   płynności I

   SP – Środki pieniężne

   ZOBR – Zobowiązania obrotowe

   Qn – kwartał, na   którego ostatni dzień liczymy wskaźnik

   Qn-4 – czwarty   kwartał liczony wstecz od kwartału, na którego ostatni dzień liczymy wskaźnik

Wzór nr 34a Wskaźnik płynności I

Wskaźnik został skorygowany w analogiczny sposób jak wskaźnik płynności I.

c) Kapitał obrotowy.

Wskaźnika nie modyfikujemy, gdyż nie jest dla nas istotne w jaki sposób spółka dawała sobie radę w przeszłości. Interesuje nas wielkość kapitału na koniec roku, przez co możemy ocenić perspektywę utrzymania przez spółkę płynności w przyszłości.

Płynność III stopnia w wysokości wahającej się wokół 2,00 to oznaka, że spółka dobrze radzi sobie z płynnością. Kapitał w obrocie na poziomie około 250 mln to też nieźle. Z wyliczonych wskaźników nie można wywnioskować, że spółka będzie miała jakieś trudności z utrzymaniem płynności w przewidywalnym okresie działalności.

T93CCCplynnosc

Tabela nr 93 CCC Wskaźniki płynności

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane
Strona 20 z 53Start...10...1819202122...304050...Ostatni