Pozostałe uporządkowane podstawowe dane finansowe i wpływ sezonowości przychodów na kursy akcji

097 Pozostałe uporządkowane podstawowe dane finansowe i wpływ sezonowości przychodów na kursy akcji

Omówmy teraz po krótce pozostałe dane finansowe uwidocznione w poniższej tabeli:

RZiS

Tabela nr 84 Uporządkowane podstawowe dane finansowe – rachunek zysków i strat

Ilość akcji i ich wartości nominalna – bardzo cenne dane zaczerpnięte z Internetu – okażą się bardzo przydatne do tworzenia wskaźników.

Stopa dywidendy i dywidenda na akcję – to wyliczone wskaźniki zaczerpnięte z Internetu zaliczane przeze mnie do wskaźników rynkowych. Zajmiemy się nimi w dalszej części blogu.

Ceny zamknięcia akcji – ceny na koniec okresu (w tym przypadku kwartału) ściągnąłem wprost ze strony Giełdy Papierów Wartościowych. Średnie ceny kwartalne wyliczyłem sam.

Inwestor zawsze staje przed pytaniem jakie ceny akcji stosować: otwarcia, zamknięcia czy średnie? Zawsze zależy to od potrzeb, czyli konstrukcji określonego wskaźnika. To samo dotyczy odpowiedzi na pytanie czy należy stosować kurs na określony dzień czy średni kurs za okres. Na razie umieściłem w tabeli te kursy, które umieściłem. W miarę wyliczania poszczególnych wskaźników będę podejmował decyzję jakie kursy stosować. Być może trzeba będzie wyliczyć ceny średnioroczne.

Zawsze interesowało mnie, czy sezonowość przychodów ma wpływ na kursy akcji. Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi, aby ktokolwiek zajmował się tym zagadnieniem. Poniżej obliczenie sezonowości przychodów i „sezonowości” kursów.

CCCSezonowoscPrzychodow

Tabela nr 91 CCC – sezonowość przychodów

 CCCSezonowoscKursow

Tabela nr 92 CCC – „sezonowość” kursów akcji

Porównując kwartalne wahania kursów akcji z kwartalnymi wahaniami przychodów widzimy, że sezonowość przychodów nie ma żadnego wpływu na wahania kursów akcji. Przynajmniej w odniesieniu do akcji CCC. W dalszej części blogu wrócimy jeszcze do tego zagadnienia.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.