Enea – wskaźniki finansowe w spółkach stanowiących składnik przykładowego portfela papierów wartościowych

118 Wskaźniki finansowe w spółkach stanowiących składnik przykładowego portfela papierów wartościowych – Enea

Eneadane

Tabela nr 113 Enea – standardowe dane finansowe

Enea jako spółka zajmująca się sprzedażą energii, także dla odbiorców indywidualnych, ma możliwość dokonania w prosty sposób tak zwanej sekurytyzacji. Może sprzedać lub wydzielić swoje comiesięczne należności bieżące i przyszłe do funduszu, który uzupełni je jakimiś innymi aktywami, np. nieruchomościami lub należnościami z tytułu hipotek i pod te „aktywa” wyemituje papiery wartościowe w postaci ETF-ów lub innych pochodnych. W ten sposób z niczego można wytworzyć strumień pieniędzy.

Eneawskazniki

Tabela nr 114 Enea – wskaźniki finansowe

Bardzo wysoki, ale nie za wysoki, poziom wskaźników płynności. Dobry poziom wskaźnika obrotu zobowiązaniami krótkoterminowymi (dwa-trzy miesiące), dobry poziom wskaźnika obrotu kapitałem w obrocie (trzy razy w roku na koniec 2008 r., dwa razy do roku na początek 2013 r.). bardzo niska stopa zadłużenia (ok. 25%). Brak problemu z pokryciem odsetek od kapitału obcego. Dźwignia łączna bardzo przyzwoita – powyżej 10%. Wartość wskaźnika Z-Score na skłonność do upadłości na przyzwoitym poziomie, brak zagrożenia.

EneaZScore

Tabela nr 115 Enea – Z-Score

Prawdopodobnie ze względu na wysoki poziom kapitału własnego i relatywnie niski poziom kapitału obcego wartość księgowa na akcję jest wyższa od ceny rynkowej akcji. Wartość firmy jest ujemna, jej poziom zwiększa się i w I kwartale 2013 r. wynosił już więcej niż kurs akcji.

EneaSCA

Rycina nr 35 Enea – cena i wartość księgowa akcji

Tu można ściągnąć plik w firmie Excel: Eneawskaznikifinansowe.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.