CCC – bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej)

093 CCC – bilans

Jeżeli spojrzymy na bilans CCC sporządzony z podstawowych danych finansowych, które można ściągnąć z Internetu i porównamy go z bilansem z poprzedniego postu (tabela nr 83), to zobaczymy, że niewiele się one różnią.

CCCbilans

Tabela nr 80 – Uporządkowane podstawowe dane finansowe – bilans

Wyjaśniam znaczenie poszczególnych pozycji:

1. Aktywa trwałe – pozycja dotyczy majątku produkcyjnego (grunty, budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu), który zużywa się w procesie produkcyjnym dłużej niż przez rok lub dłużej niż przez okres trwania cyklu produkcyjnego (np. przy budowie statków), inwestycje w nieruchomości (zakupione w celu sprzedaży, dzierżawy lub wynajmu), inwestycje w instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (akcje, udziały) lub trzymane do terminu wymagalności (obligacje), część pożyczek udzielonych i należności, których spłata nastąpi po upływie roku, aktywa z tytułu podatku odroczonego, długoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe.

Z ciekawości (a ciekawość cechuje zajadłych inwestorów) zajrzałem do sprawozdania finansowego CCC za 2011 r., żeby zobaczyć co znajduje się pod tą pozycją: są to głównie grunty, budynki i budowle – 163.639 tys. zł oraz środki trwałe w budowie – 120.061 tys. zł, co stanowiło dla mnie niespodziankę, ponieważ przypuszczałem, że majątek producenta butów powinien składać się głównie z maszyn i urządzeń (19.848 tys. zł).

2. Pozostałe aktywa obrotowe – zapasy, należności i pożyczki o okresie spłaty krótszym niż rok, aktywa (środki trwałe, inwestycje w nieruchomości itp.) przeznaczone do sprzedaży, instrumenty finansowe krótkoterminowe i pochodne (forwardy, opcje, swapy), krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe.

W przypadku CCC podstawową pozycją pozostałych aktywów obrotowych są towary o wartości brutto 466.849 tys. zł. Wartości netto nie podano, ale biorąc pod uwagę, że wartość odpisów z tytułu utraty wartości na całe zapasy wynosi 729 tys. zł, jeżeli przyjmiemy, że odpis w całości dotyczy towarów, to ich wartość wynosi 466.120 tys. zł, co stanowi 62% sumy bilansowej. Skoro tak, to powinniśmy być pewni, że ich wartość nie jest zawyżona.

Przypuśćmy, że w jednym sklepie supermarketu, w którym znajdują się salony CCC znajduje się 5.000 par butów, a średnia cena pary butów wynosi ok. 150 zł. To oznacza, że buty sprzedawane są w około 600 sklepach. Biorąc pod uwagę, że CCC prowadzi interesy w Polsce, Austrii, Chorwacji, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, Łotwie, w Rumunii, Kazachstanie, na Słowacji, w Słowenii, Szwajcarii, Turcji i na Ukrainie, wartość zapasu wydaje się realistyczna. Inne pytanie: czy realistyczne jest, że wartość brutto butów, które podlegają częstym wahaniom mody, ma tak niskie odpisy z tytułu utraty wartości.

Nie jest też jasne, jak duża część towarów została wyprodukowana z spółkach stanowiących część grupy (zwanej w Polsce kapitałową), a jak duża część została zakupiona z firm spoza grupy, gdyż CCC nie wykazuje zapasu produktów, tak jakby nie produkowała butów.

3. Pozostałe aktywa – tą pozycję aktywów umieściłem w bilansie, żeby sprawdzić, że dane o aktywach są spójne. Okazało się, że tak, ale nie dla wszystkich danych ściągniętych z Internetu musi tak być.

4. Zobowiązania długoterminowe, a więc część kredytów, pożyczek, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, która zostanie spłacona najszybciej po upływie roku od daty bilansowej, rezerwy z tytułu podatku odroczonego, świadczeń pracowniczych (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) i inne, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

W przypadku CCC są to głównie kredyty bankowe.

5. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują cześć kredytów, pożyczek, zobowiązań z tytułu leasingu finansowego, których termin spłaty przypada na okres krótszy niż rok, zobowiązania z tytułu dostaw i usług, budżetów, pracowników itp., pochodne instrumenty finansowe, które wykazują straty, część krótkoterminową biernych rozliczeń międzyokresowych.

6. Pozostałe kapitały – w tej pozycji wykazuje się wszystkie kapitały (poza kapitałem zakładowym). Aby kwotę uzyskanych środków finansowania zaliczyć do kapitałów należy mieć pewność, że środki te nigdy nie będą mogły w przyszłości podlegać zwrotowi. Definicję kapitału spełniają różnorodne kapitały i fundusze zapasowe, rezerwowe, z aktualizacji wyceny aktywów, różnice kursowe z przeliczenia jednostek wchodzących w skład grup sporządzających sprawozdania finansowe w walutach innych niż waluta prezentacji jednostki dominującej. Nie spełniają definicji kapitału zwrotne dopłaty do kapitału spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i fundusz udziałowy w spółdzielniach.

7. Pozostałe pasywa – tą pozycję pasywów umieściłem w bilansie, żeby sprawdzić, że dane o pasywach są spójne. Okazało się, że tak, ale nie dla wszystkich danych ściągniętych z Internetu musi tak być.

8. Uzgodnienie kapitału własnego zamieściłem z ciekawości.

Niezgodności wynikają z tego, że CCC posiadając kilkanaście spółek poza Polską, wykazuje jako składnik kapitału różnice kursowe z konsolidacji tych spółek. Ponadto CCC wyemitowała dla pracowników opcje na akcje. Bieżąca wycena i realizacja tych opcji powoduje zmiany wysokości kapitału.

Rzut oka na różnice w wartości kapitałów własnych pokazuje, że miedzy III i IV kwartałem 2012 r. nastąpiło jakieś dziwne przemieszczenie kapitałów, którego nie warto wyjaśniać. Należałoby wyjaśnić nagły spadek kapitału, który nastąpił w II kwartale 2012 r. Zajrzałem do sprawozdania finansowego za 2012 r. – spadek kapitału w kwocie 9.341 tys. zł nastąpił z powodu rozwiązania programu opcji pracowniczych.

W następnych postach krótkie omówienie rachunku zysków i strat.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.