Analiza wskaźnikowa – wprowadzenie

088 Analiza wskaźnikowa – wprowadzenie

Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy fundamentalnej, która stara się badać kondycję finansową jednostek (zwłaszcza spółek) emitujących papiery wartościowe (głównie akcje i obligacje) na rynek (giełdy, rynek pozagiełdowy).

Rozważania dotyczące analizy wskaźnikowej będą snute na podstawie poniżej wymienionych publikacji, a także na podstawie moich dotychczasowych doświadczeń nabytych w trakcie wykonywania zawodu z naciskiem na ten ostatni czynnik.

Bień Witold „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” SKWP Warszawa1993,

Dobija Mieczysław „Rachunkowość zarządcza” PWN 1994,

Drury Colin „Rachunek kosztów” PWN Warszawa 1996,

Komar Zenon „Sztuka spekulacji” PRET Warszawa 1993,

Patterson Robert „Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku” FRR w Polsce 2002,

Pazio Wanda „Jak gospodarować finansami” PWN Warszawa 1994,

Siegel Joel G., Shim Jae K., Harman Stephen W. „Przewodnik po finansach” PWN Warszawa 1995,

Sierpińska Maria, Jachna Tomasz „Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” PWN Warszawa 1994,

Socha Jacek „Zrozumieć giełdę” Olympus Warszawa 1994.

Moja analiza wskaźnikowa będzie opierała się na następujących zasadach:

1. Nie interesują mnie skomplikowane rozważania na temat standingu finansowego firmy, które można wyartykułować po głębokiej analizie sprawozdań finansowych oraz półrocznych i kwartalnych raportów przesyłanych przez spółki na giełdę. Mnie interesuje porównanie danych ekonomicznych różnych spółek wysyłane w formie znormalizowanej na giełdę. Znormalizowane informacje tego typu są osiągalne na różnych stronkach internetowych.

Jakość wskaźników, które będziemy mogli obliczyć na podstawie ogólnodostępnych danych, będzie świadczyła o jakości tych danych oraz o jakości zestawu danych.

2. Będziemy starali się korzystać ze wszystkich rodzajów wskaźników. Jeżeli na skutek braku danych uzyskanie jakiegoś wskaźnika nie będzie możliwe, będziemy się starali wyliczyć wskaźnik zmodyfikowany zdając sobie sprawę z tego, że modyfikacja wskaźnika obniża jego jakość.

Waldemar Mierniczek

Komentarze zablokowane.