Moja oferta

 • Badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej),
 • Badania lub przeglądy skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej),
 • Przeglądy śródrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych,
 • Badania lub przeglądy pakietów konsolidacyjnych,
 • Badania sprawozdań i dokumentacji dla potrzeb projektów unijnych,
 • Uzgodnione procedury polegające na badaniu specyficznych sprawozdań finansowych (na przykład w postępowaniu licencyjnym, wnoszeniu aportów i wkładów do spółek, przekształceniu, likwidacji, podziale i połączeniu spółek),
 • Uzgodnione procedury polegające na badaniu ksiąg rachunkowych lub ich modułów (na przykład systemu kosztów, ewidencji zapasów, wyceny produktów),
 • Analizy finansowe,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, także przy przejściu z polskich zasad rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • Sporządzanie pakietów konsolidacyjnych i różnorodnych sprawozdań finansowych dla potrzeb otrzymania licencji, przy wnoszeniu aportów i wkładów do spółek, przekształceniu, likwidacji, podziale i połączeniu spółek,
 • Szkolenia i konsultacje dotyczące polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości, metod konsolidacji, instrumentów finansowych i innych tematów wybranych przez Klienta,
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości,
 • Sporządzanie planów kont (polityki rachunkowości), podręczników konsolidacyjnych, regulaminów inwentaryzacji itp.

Moje dwudziestoletnie doświadczenie w pracy audytorskiej prowadzi do wniosku, że mnóstwo osób pracujących w księgowości (od asystentów do osób piszących ustawy) nie rozumie istoty (tao) systemu rachunkowości, przez co męczy się i nie realizuje się w pracy. Jeżeli czegoś nie rozumiesz, przez co czujesz się źle wykonując zawód związany z rachunkowością, przedzwoń, a postaram się wytłumaczyć Ci o co chodzi.

Otwarte projekty

marker-1
Konsolidacja sprawozdań finansowych

W jaki sposób szybko i sprawnie sporządzić skonsolidowane sprawozdanie grupy składającej się z kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu jednostek gospodarczych

marker-1
Połączenia spółek

Metoda przeprowadzenia przy użyciu prostych środków krótkiej analizy poprzedzającej decyzję o połączeniu lub przekształceniu dwóch lub kilku spółek

marker-1
Przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Odpowiedź na pytanie w jaki sposób zmiana zasad rachunkowości wpłynie na wynik finansowy, wielkość kapitału i wartość aktywów jednostki gospodarczej

marker-1
Instrumenty finansowe

Ocena prawidłowości identyfikacji, klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych w jednostce gospodarczej, rachunkowość zabezpieczeń